Select Page

Katedra za inženirsko geodezijo (KIG)

Katedra za inženirsko geodezijo skrbi za izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju geodezije ter posebej še inženirske geodezije. Samostojno deluje od leta 2000, predhodno pa so njeni člani delovali v okviru Katedre za geodezijo.

Na katedri je redno zaposlen habilitiran visokošolski učitelj: doc. dr. Božo Koler (predstojnik katedre), asistent Tilen Urbančič, ki je vpisan na doktorski študij Grajeno okolje ter tehnični sodelavec Janez Goršič, ki je vpisan na podiplomskem študiju gradbeništva – komunalna smer. Zaposleni na katedri sodelujemo na domačih in mednarodnih srečanjih ter objavljamo prispevke v domači in tuji strokovni literaturi. Včlanjeni smo v strokovna združenja Zveze geodetov Slovenije in Slovenske zveze za geodezijo in geofiziko. Doc. dr. Božo Koler je izpraševalec za opravljanje strokovnega izpita za pridobitev naziva odgovorni geodet za področji Inženirske geodezije in Osnovnega geodetskega sistema.

Pedagoško delo

V okviru izobraževalne dejavnosti poučujemo predmete Geodezija v inženirstvu I, Geodezija v inženirstvu II, Izdelava topografskih načrtov ter sodelujemo pri predmetu Tehnična infrastruktura na univerzitetnem študiju geodezije, na visokošolskem študiju geodezije pa predmete: Geodezija v inženirstvu I in II. Na bolonjskih študijskih programih sodelujemo pri študiju Tehnično upravljanje nepremičnin (Infrastrukturni objekti, Geodezija pri gradnji objektov in Geodezija v inženirstvu) in študiju Geodezija in geoinformatika (Gradbeništvo in infrastruktura). Poučujemo tudi predmete na Biotehnični fakulteti in sicer Geodezija z osnovami kartografije in prostorskih informacijskih sistemov na univerzitetnem ter Uporabna geodezija s kartografijo na visokošolskem študiju gozdarstva. Na oddelku za krajinsko arhitekturo pa predmet Geodezija in kartografija. Pouk izvajamo tudi na izrednem dodiplomskem študiju geodezije in gozdarstva ter podiplomskem študiju geodezije. Od ustanovitve pa do danes smo bili mentorji ali somentorji peko 70 diplomantom študija geodezije pa tudi nekaj študentom študija gozdarstva in krajinske arhitekture. Dve raziskovalni nalogi v okviru katerih sta nastali diplomski nalogi sta prejeli tudi Prešernovo nagrado za študente FGG. Bili smo somentorji pri eni doktorski nalogi s področja geodezije in mentorji pri enem magistrskem delu.

Glede na to,da se ukvarjamo s področjem geodezije, ki je izrazito interdisciplinarno, skušamo to sodelovanje med strokami vzbuditi tudi pri naših študentih. Študentom posredujemo znanje s področja sodobnim merskih tehnologij in postopkov prenosa objektov v naravo, pri čemer posvečamo ustrezno pozornost pravilni oceni kakovosti merskih podatkov, ki jih geodeti posredujemo drugim strokam.

Raziskovalno delo

Znanstveno raziskovalno delo poteka predvsem v okviru raziskovalnega programa Geodezija, kjer sodelujemo z ostalimi katedrami iz geodetskega oddelka. Težišče našega raziskovanja je v okviru vzpostavitve novega koordinatnega sistema. V okviru vzpostavitve oziroma obnove višinskega koordinatnega sistema smo sodelovali pri obnovi mareografske postaje v Kopru ter pri vzpostavitvi državne gravimetrične mreže točk.

Podatki o težnostnem pospešku so namreč ključnega pomena za vzpostavitev sodobnega višinskega sistema na območju Slovenije, posodobitev modela geoida, ki omogoča uporabo GNSS višinomerstva v geodetski praksi.

Ukvarjamo se tudi s postopki vpeljave sodobnih merskih tehnik na področje strojne montaže velikih naprav ter kontrolnimi meritvami objektov. Poznavanje sodobnih merskih tehnik in njihove možnosti uporabe v praksi skušamo doseči preko testiranja instrumentov pod različnimi pogoji uporabe in s tem doseči optimalno ovrednotenje merskih rezultatov.

Strokovno delo

Na področju strokovne dejavnosti sodelujemo z različnimi ustanovami in strokovnjaki iz Slovenije in tujine, predvsem na različnih ekspertnih nalogah, pri kontroli in montaži strojne opreme. Med pomembnejša strokovna dela lahko uvrščamo dejavnosti pri kontrolnih meritvah v okviru revitalizacije verige dravskih elektrarn, kjer smo med leti 1996 in 2009 sodelovali pri obnovi vseh agregatov na hidroelektrarnah na Dravi. Soudeleženi smo tudi pri izgradnji novih hidroelektrarn na spodnji Savi, kjer sta se v zadnjih šestih letih izgradili elektrarni HE Boštanj in HE Blanca.

Sodelujemo tudi s slovenskimi železarnami, kjer periodično izvajamo kontrolne meritve na različnih sklopih strojne opreme. Precej obsežno strokovno delo je predstavljala tudi montaža strojne opreme pri izgradnji nove tovarne aluminijaste folije v Impolu v Slovenski Bistrici, kjer je bilo zaradi zahtevane izredno visoke natančnosti montaže posameznih sklopov opreme, potrebno razviti povsem specifične metode izvedbe geodetskih meritev.

Svoje znanje pridobivamo predvsem iz tuje literature ter z udeležbo na mednarodnih konferencah in drugih srečanjih. Prav tako pa ga skušamo posredovati dalje preko objav v domači in tudi strokovni literaturi ter z aktivno udeležbo na mednarodnih prireditvah.

Aktivno sodelujemo v različnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenjih in imamo svoje predstavnike v upravnem odboru Matične sekcije geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije, upravnem odboru Zveze geodetov Slovenije, pri tehničnem komiteju USM/TC GPO na Slovenskem inštitutu za standardiziranje.

zaposleni telefon email
mag. Janez Goršič, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 643 janez.gorsic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Božo Koler, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 640 bozo.koler@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Tilen Urbančič, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 583 tilen.urbancic@fgg.uni-lj.si