Select Page

Chair of Geoinformatics and Real Estate Cadastres

Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)

Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin s svojim znanstveno-raziskovalnim, strokovnim in pedagoškim delom pokriva dve področji, in sicer GIS tehnologija in analize prostorskih podatkov ter Katastri nepremičnin in upravljanje z nepremičninami.

Vsebinski področji katedre sta se v današnjem obsegu izoblikovali v okviru nekdanje Katedre za višjo geodezijo, ki je bila leta 1995 preimenovana v Katedro za matematično geodezijo in geoinformatiko. V letu 2001 se je katedra preimenovala v Katedro za geoinformatiko in katastre nepremičnin, delno tudi kot posledica prenove študijskih programov geodezije v okviru projekta Phare Tempus »Izboljšanje izobraževanja o okolju in infrastrukturi«, ko je področje matematične geodezijo dobilo novo katedro. Na razvoj področij katedre so v veliki meri vplivale mednarodne smernice razvoja geodetske stroke, še posebej Mednarodne zveze geodetov FIG, ki naj bi obsegala področji geodetske izmere in zajema prostorskih podatkov na eni strani, ter upravljanja zemljišč oziroma nepremičnin na drugi strani, glavno povezavo pa naj bi predstavljalo področje upravljanja in analize prostorskih podatkov za podporo odločanju v prostoru.

Pedagoško delo

Na področju izobraževanja je poslanstvo katedre usposabljanje strokovnjakov za reševanje problemov v praksi, za raziskovalno ter pedagoško delo predvsem na področju upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami, kar vključuje vzpostavitev, vzdrževanje, varovanje, standardizacijo in prikazovanje prostorskih podatkov; uporabo tehnologije GIS za razvoj in vzdrževanje geoinformacijskih sistemov; vzpostavitev in vzdrževanje katastrov nepremičnin; proučevanje gospodarske, socialne, pravne in politične vloge katastrov nepremičnin in drugih prostorskih podatkov.

Izobraževalna dejavnost katedre se tako nanaša predvsem na znanja geografskih informacijskih sistemov, prostorskih in statističnih analiz podatkov, upravljanja zemljišč oziroma nepremičnin, evidentiranja nepremičnin ter organizacije del in vodenja projektov. Znanje poskušamo posredovati na tak način, da je v čim večji meri usklajeno z razvojem geodetske stroke in znanosti v svetu ter potrebami v organizacijah, ki zaposlujejo večino kvalificiranega kadra (geodetskih strokovnjakov). V zadnjem desetletju smo bili mentorji ali somentorji preko 100 diplomantom na rednem in izrednem študiju geodezije, 2 magistrantom in 1 doktorantki. Z namenom razvoja stroke v Sloveniji je izr. prof. dr. Radoš Šumrada v letu 2005 izdal univerzitetna učbenika oziroma monografiji GIS tehnologija ter Strukture in analize prostorskih podatkov. Viš. pred. dr. Miran Ferlan je avtor monografije Evidentiranje nepremičnin (2005), asist. dr. Marjan Čeh pa je v letu 2003 izdal znanstveno monografijo Semantična integracija zbirk prostorskih podatkov.

Člani katedre smo bili aktivno vključeni v prenovo študijskih programov geodezije v okviru mednarodnega projekta Phare-Tempus v letih konec devetdesetih (1996–1999). Zaradi hitrih in velikih tehnoloških sprememb ter spreminjanja vloge geodetov v družbi, smo člani katedre, tako kot ostale katedre z Oddelka za geodezijo, aktivno sodelovali v prenovi študijskih programov sledeč smernicam Bolonjske deklaracije. V okviru prenove študija po bolonjskih smernicah smo člani katedre soustvarjali sodoben in prenovljen študijski program geodezije.

Raziskovalno delo

V okviru znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti je Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin vključena v nacionalne in mednarodne projekte, ki se nanašajo na omenjena področja delovanja katedre. Področja delovanja Katedre za geoinformatiko in katastre nepremičnin postajajo vse pomembnejša v današnji družbi, kar se odraža še posebej v državah v tranziciji ali tretjih državah sveta.

Katedra v sodelovanju z evropskimi partnerji, s katerimi dobro sodelujemo tudi na strokovnem področju (Kraljevi inštitut KTH, Stockholm, Švedska; Tehniška univerza HUT, Espoo, Finska; Tehniška univerza TU Wien, Dunaj, Avstrija; Univerza v Aalborgu, Danska; Tehniška univerza v Delftu, Nizozemska; Tehniška univerza Beograd idr.), aktivno sodeluje tudi v mednarodnih projektih, katerih cilj je razvoj visokošolskih programov v teh državah na področjih geografskih informacijskih sistemov ter upravljanja zemljišč.

Strokovno delo

Na nacionalni ravni lahko izpostavimo poleg sodelovanja z Zvezo geodetov Slovenije in Inženirsko zbornico Slovenije, kjer smo člani katedre vključeni v strokovno izobraževanje na področju geodezije, aktivno delovanje v združenjih, organizacijah oziroma skupinah s področja standardizacije (Slovenski inštitut za standarde – Tehnični odbor za geografske informacije), informatike in operacijskih raziskav (Slovensko društvo Informatika – Sekcija za operacijske raziskave), statistike (Urad RS za statistiko – Sosvet za statistiko okolja in Sosvet za statistiko nepremičnin), zakonodaje, upravljanja zemljišč oziroma nepremičnin, varovanja okolja ipd.

Tako na nacionalni kot mednarodni ravni člani katedre sodelujemo kot (so)organizatorji znanstvenih in strokovnih dogodkov, poletnih šol, smo člani uredniških odborov strokovnih revij in zbornikov posvetov ter smo aktivno vpeti v mednarodno okolje na področju razvoja visokošolskega izobraževanja – področje geodezije, geoinformatike in upravljanja nepremičnin

zaposleni telefon email
doc. dr. Marjan Čeh, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 653 marjan.ceh@fgg.uni-lj.si
asist. Urška Drešček, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 urska.drescek@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Samo Drobne, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 649 samo.drobne@fgg.uni-lj.si
viš. pred. dr. Miran Ferlan, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 647 miran.ferlan@fgg.uni-lj.si
asist. Mateja Krivic, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 629 mateja.krivic@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Anka Lisec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 560 anka.lisec@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Krištof Oštir, univ. dipl. fiz. +386 1 4768 650 kristof.ostir@fgg.uni-lj.si
asist. Jernej Tekavec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 jernej.tekavec@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, univ. dipl. inž. geod. +386 1 2002 900 mihaela.TriglavCekada@fgg.uni-lj.si
strok. sod. Barbara Trobec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 barbara.trobec@fgg.uni-lj.si