Select Page

Department of Geodetic Engineering

The basic missions of the Department of Geodetic Engineering are teaching and research work in the areas of geodesy and engineering surveying, satellite geodesy and navigation, geodetic geophysics, cartography, photogrammetry and remote sensing, geoinformation, real estate management and spatial planning. These areas are engaged in the production and further use of location based data, which are the core of spatial data infrastructure. Today geodesy and geoinformation are the most important scientific fields for reference spatial systems determination and further spatial data infrastructure establishment. We need them for spatial data acquisition, recording and data representation. Quality spatial data infrastructure is the foundation for proper functioning and decision making in society and can be considered as equivalent to traffic, energy and telecommunication infrastructure. Our research work is implemented in cooperation with numerous other disciplines, with experts from the University of Ljubljana as well as from other universities, and with experts from research institutes and from the national and international companies.

We provide academic and master study programme Geodesy and Geoinformation, higher education professional programme Technical Real Estate Management and master study programme Spatial Planning. We educate professionals, who are capable to work in modern society, since the study gives them manifold engineering-technical and organisational knowledge and skills. For this reason the study includes knowledge from the areas of classical and modern technologies for the detarmination of location in space, monitoring of the Earth and mass acquisition, visualisation and analysis of spatial data, real estate management as well as spatial planning and spatial development.

The work and study at the Department of Geodetic Engineering offers numerous challenges in profession. We and our students accept these challenges and keep strengthening the foundations for successful development of our profession in the future.

The main purpose of the educational work at the Department of Geodetic Engineering is to give our students knowledge in line with the global development of the profession and science as well as the needs of organisations employing experts from the areas of geodesy and geoinformation, real estate management and spatial planning. The development of modern technologies for the acquisition, processing and representation of spatial data requires constant knowledge upgrading.

Prof. Bojan Stopar

Head of Department of Geodetic Engineering, UL FGG

Zgodovina razvoja oddelka za geodezijo

Ko smo leta 1919 v Ljubljani dobili svojo univerzo, so se na njej pričeli šolati tudi geodeti, in sicer v okviru študija na dvoletnem zemljemerskem tečaju. Ta oblika šolanja je trajala do leta 1928, ko so ustanovili štiriletni študij kulturno-geodetske usmeritve. Slednjega so leta 1931 zaradi gospodarske in finančne krize ukinili. Številni diplomanti so po letu 1945 prevzeli pedagoško in znanstveno delo na novem geodetskem oddelku Tehniške fakultete.

Petnajstletna prekinitev študija geodezije je v Sloveniji povzročila veliko pomanjkanje akademsko izobraženih strokovnjakov še dolgo po drugi svetovni vojni, ko so prevladovali v stroki pretežno kadri s srednješolsko izobrazbo. V takratnih razmerah se je položaj postopoma izboljšal in v petdesetih letih prejšnjega stoletja so se pričeli zaposlovati prvi diplomanti.

Študij se je takrat postopoma prilagajal potrebam prakse in se konec petdesetih let preoblikoval v geodetsko in komunalno smer. Slednja je v začetku sedemdesetih let prešla pod okrilje gradbeništva. Medtem so uvedli dvostopenjski študij, ga z reformo v drugi polovici šestdesetih let ukinili in spet ga je nadomestil osemsemestrski kontinuiran študij.

Sledilo je še nekaj reform – poleg visokošolskega študija je bil uveden štirisemestrski višješolski študij geodezije pa univerzitetni in visokošolski strokovni študij geodezije itn. Pred leti smo se lotili predelave študijskih programov v smislu bolonjske deklaracije, ki ponovno uvaja tristopenjski študij. Prva generacija se je vpisala na visokošolski stopnji v šolskem letu 2008/09. Isto jesen je začela študirati tudi prva generacija po bolonjski shemi.

Tudi za študij geodezije velja, da mora biti podkrepljen z znanstveno-raziskovalnim delom. Na pedagoško-raziskovalnih enotah na Oddelku za geodezijo je skupaj 37 zaposlenih – 34 redno in 3 dopolnilno. Redno zaposlenih je 30 pedagoških delavcev, eden mladi raziskovalec in 3 raziskovalci. Dopolnilno sta zaposlena 2 visokošolska učitelja in 1 asistentka.