Select Page

Pogosta vprašanja

Izpiti

Kdaj in kako se prijavim na izpit?

Na izpit se prijavite vsaj štiri dni pred razpisanim izpitnim rokom do 23.59 ure preko spletnega referata UL FGG. To pomeni, da morajo biti med zadnjim dnevom prijave in dnevom izpita trije dnevi. Nosilec predmeta oz. namestnik sme k izpitu sprejeti samo študente, ki so prijavljeni na izpit.

Kdaj se odjavim od izpita?

Odjava od izpita je možna samo preko spletnega referata najkasneje en dan pred razpisanim datumom izpita do 12.00 ure. Odjava pri izvajalcu izpita ni možna. Izjemoma je odjava od izpita možna samo v Referatu za študijske zadeve na podlagi ustreznega potrdila, ki izkazuje, da je bil študent na dan izpita zadržan zaradi višje sile. Študentu, ki se ni odjavil in ni prišel na izpit in zato nima opravičljivega razloga, se v rubriko vpiše NI (ni prostopil). Študent s tem izgubi en izpitni rok.

Kakšen je postopek pri prijavi na komisijski izpit?

Način prijave pri četrtem opravljanju izpita je enak kot pri prvih treh. V primeru petega ali šestega opravljanja izpita študent najmanj 14 dni pred izpitnim rokom vloži prošnjo za opravljanje izpita. Dekan po prejemu prošnje kandidata za peto in šesto opravljanje izpita določi komisijo v sestavi: predstojnik oddelka (predsednik komisije), nosilec predmeta in član komisije. Zoper odločitev dekana o imenovanju komisije ni pritožbe. Delo v komisiji organizira nosilec predmeta. Odjava od petega ali šestega opravljanja komisijskega izpita brez objektivnih razlogov zaradi višje sile ni možna.

Kaj pomeni "odprta prijava"?

Odprta prijava pomeni, da je študent prijavljen na izpit. Prijava se zaključi ( zapre) z vpisom ocene na dan, ko v Referat za študijske zadeve prispe izpitni seznam.

Kakšen je postopek, če želim izboljšati oceno?

Študent lahko pri posameznem izpitu samo enkrat ponovno opravlja izpit zaradi izboljšanja ocene. Na podlagi prošnje študenta in po pisni privolitvi nosilca predmeta se študentu v spletnem referatu omogoči možnost ponovnega opravljanja. Pri ponavljanju izpita se študentu upošteva zadnja ocena, četudi je slabša, vendar se že opravljen izpit ne more oceniti negativno.

Vpis

Kje in kako se vpišem v višji letnik?

Študent, ki ima opravljene vse izpite letnika, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik, se vpiše preko spletnega referata – pregleda oz. izpolni vpisni list, ga natisne, podpiše in po pošti pošlje v Referat za študijske zadeve z ostalimi prilogami. Samo elektronsko izpolnjen vpisni list še ne pomeni, da je študent vpisan.

Se lahko vpišem v višji letnik, če mi manjka kakšen izpit?

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča študijski odbor oddelka na osnovi prošnje študenta, ki ji je priložena ustrezna dokumentacija in mnenja študentovega tutorja učitelja. Prošnja študenta, ki nima izbranega tutorja se zavrže kot nepopolna, razen v primeru nesreče, bolezni ali drugega dogodka, zaradi katerega si študent ni mogel izbrati tutorja.

Kdaj se lahko vpišem?

Datume vpisov v prve in višje letnike objavi Referat za študijske zadeve na spletni strani UL FGG.

Razlika med ponavljanjem in pavziranjem?

V kolikor študent ponavlja letnik ima status študenta. V času študija lahko ponavlja samo enkrat. Že opravljeni izpiti se mu priznajo. Če je študent ponovno vpisan v isti letnik, se šteje, da posamezni izpit iz tega letnika opravlja prvič, ko po ponovnem vpisu prvič pristopi k temu izpitu, ne glede na to, ali je ob prvem vpisu v ta letnik k temu izpitu že pristopil. Ponavljavec ima pravico do ponovnega opravljanja vseh obvezanosti: vaj, kolokvijev …
Študent pavzira, če nima pogojev za vpis v višji letnik ali za ponavljanje letnika. V času pavziranja lahko opravlja manjkajoče študijske obveznosti letnika, v katerega je bil nazadnje vpisan in obdrži pravico do opravljanja izpitov (izpiti se plačajo, prvo opravljanje je brezplačno).

Kaj so izbirni predmeti in kako jih izberem?

V skladu s študijskim programom mora študent ob vpisu v letnik poleg obveznih predmetov vpisati izbirne predmete, ki jih izbere sam. Izbirne predmete lahko izbira iz nabora skupnih izbirnih predmetov študijskega programa ali iz nabora ostalih predmetov drugih študijskih programov UL FGG ali drugih fakultet v Sloveniji in tujini, vendar morajo biti to predmeti enake ali višje stopnje študija. Študent lahko izbere predmete izven študijskega programa, v katerega je vpisan le, če veljavni študijski program to omogoča in če skupno število prostih mest, ki so predvidena za izbirni predmet, ni doseženo. Posamezen izbirni predmet lahko študent v celotnem trajanju študija na vseh stopnjah izbere le enkrat. Obseg kreditnih točk izbranih izbirnih predmetov lahko preseže z učnim programom zahtevano število kreditnih točk.

Razno

Kaj moram storiti, če izgubim študentsko izkaznico?

Oddati morate prošnjo za dvojnik študentske izkaznice, obrazec najdete na naši spletni strani. Vlogo oddate v Referat za študijske zadeve.

Kje dobim informacije o strokovni praksi?

Vse informacije dobite pri doc. dr. Andreji Istenič Starčič na Jamovi 2 v sobi 113 (01/4768 596).

Kje dobim informacije o organizaciji in poteku študijskega procesa, ocenjevanju, komisijskih izpitih itd … za študij na prvi stopnji?

V Pravilniku o študiju na 1. in 2. stopnji UL FGG, ki je objavljen na spletni strani UL FGG :

Kje dobim informacije glede mednarodne izmenjave?

Informacije o mednarodnih izmenjavah (Erasmus+, CEEPUS ipd.) na podstrani o mednarodnih izmenjavah. Podrobnejše informacije dobite pri ga. Romani Hudin na Jamovi 2 v sobi P3 (tel: 01/4768 628) ali na romana.hudin@fgg.uni-lj.si.

Kako urediti izpis iz fakultete?

Za izpis potrebujete prošnjo (Obrazec št. 5 – Prošnja za izpis), študentsko izkaznico, poravnane pa morate imeti tudi vse finančne obveznosti.