Select Page

Katalog informacij javnega značaja
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Skrajšano ime: UL FGG
Sedež: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:

prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan

Datum prve objave kataloga:

2005

Datum zadnje spremembe:

1. 10. 2016

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram UL FGG
Organigram Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

 

Organizacijske enote na UL FGG
Organizacijske enote na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

 

Shema podrejenosti in nadrejenosti delovnih mest na UL FGG
Shema podrejenosti in nadrejenosti delovnih mest na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
Kratek opis delovnega področja zavoda

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (skrajšano ime UL FGG) je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani. UL FGG izvaja izobraževalno, raziskovalno, razvojno, strokovno in svetovalno dejavnost na področju gradbeništva in geodezije ter skrbi za razvoj teh strokovnih področij.

Dodiplomsko izobraževanje izvaja UL FGG kot prvostopenjski univerzitetni študijski program: Geodezija in geoinformatika, Gradbeništvo, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo, Stavbarstvo in kot prvostopenjski visokošolski strokovni program: Operativno gradbeništvo in Tehnično upravljanje nepremičnin.

Podiplomsko izobraževanje izvaja UL FGG kot drugostopenjski magistrski študijski program: Geodezija in geoinformatika, Grabeništvo, Okoljsko gradbeništvo, Prostorsko načrtovanje, Stavbarstvo in Geofizika (skupaj z UL FMF in UL NTF).

Na tretji stopnji UL FGG izvaja doktorski študijski program Grajeno okolje, ki je razdeljen v štiri znanstvena področja: Gradbeništvo, Geodezija, Načrtovanje in urejanje prostora ter Geologija (skupaj z NTF).

UL FGG sodeluje pri izvedbi drugih prvostopenjskih, drugostopenjskih magistrskih in doktorskih študijskih programov, ki jih izvajajo članice UL ali UL.

Pri raziskovalnem delu UL FGG sodeluje: v raziskovalnih programih, ki jih izvajajo programske skupine, v temeljnih, uporabnih, ciljnih in razvojnih raziskovalnih programih, ki jih izvajajo raziskovalne skupine, v programu mladih raziskovalcev, v centrih odličnosti, v dvostranskih projektih in pri drugih oblikah bilateralnega sodelovanja, v skupnem evropskem raziskovalnem prostoru ter pri drugih oblikah domačega in mednarodnega raziskovalnega sodelovanja.

Na strokovnem področju UL FGG sodeluje z gospodarskimi družbami, ustanovami in zavodi ter lokalno in državno upravo pri načrtovanju različnih posegov v okolje, s poudarkom na graditvi objektov, načrtovanju in urejanju prostora.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo so:

 1. Dekan: prof. dr. Matjaž Mikoš
  kontaktna oseba: Mateja Progar – tajništvo,
  tel: +386 1 476 85 08, e-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si
 2. Senat: prof. dr. Matjaž Mikoš – predsednik
  kontaktna oseba: Mateja Progar – tajništvo,
  tel: +386 1 476 85 08, e-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si
 3. Akademski zbor: izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač – predsednica
  kontaktna oseba: Mateja Progar – tajništvo,
  tel: +386 1 476 85 08, e-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si
 4. Upravni odbor: izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov – predsednik
  kontaktna oseba: Urška Prusnik
  tel: +386 1 476 85 14, e-naslov: Urska.Prusnik@fgg.uni-lj.si
 5. Študentski svet: Marko Lavrenčič – predsednik
  tel: +386 1 476 85 00, e-naslov: SSFGG@fgg.uni-lj.si

 
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot je dostopen na www.fgg.uni-lj.si.

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:
 • Statut UL
 • Pravila Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 • Pravilnik o študiju na 1. in 2. stopnji na UL FGG
 • Pravilnik o doktorskem študiju 3. stopnje Grajeno okolje

Notranji predpisi UL so objavljeni na: www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki.aspx
Notranji predpisi UL FGG so objavljeni na: www.fgg.uni-lj.si

Državni predpisi:
 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi so objavljeni na: www.svz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Predpisi EU:
 • Izobraževanje
 • Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29.4.1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov

Predlogi predpisov:

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti na UL

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
 • Postopki pri odločanju študentov o študijskih zadevah
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Habilitacijski postopki z matičnih področij UL FGG

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc
 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • Osebni karton študenta
 • Zapisnik o izpitu
 • Evidenca o diplomantih
 • Evidenca o nostrifikaciji tujih diplom
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe
 • Evidenca uporabnikov knjižnice
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij –sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Seznam predavanj
 • Študijski koledar
 • Cenik storitev

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Večina informacij je dostopna prek spleta www.fgg.uni-lj.si ob vsakem času.
 • Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na sedežu UL FGG.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
 • O študiju in možnostih nadaljevanja študija
 • O priznavanju izobraževanja
 • O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • O ceniku storitev