Select Page

Bergen University College

Technische Universität Graz (Graz University of Technology)

Universität fur Bodenkultur Wien

University of Architecture, Civil Engeenering and Geodesy

Technical University of Denmark - Department of Environmental Engineering

VIA University College, the School of Technology and Business

Aristotle University of Thessaloniki

University of Zagreb - Faculty of Geodesy

University of Rijeka

University of Split

Budapest University of Technology and Economics

Universitá degli Studi G. d’Anunzio Department of Engineering and Geology

Universitá degli studi di Brescia

Universitá degli Studi di Salerno

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

University of Calabria

Vilnius Gediminas Technical University

Budapest University of Technology and Economics

Eötvös Loránd University (ELTE) Faculty of Informatics

Bauhaus-Universität Weimar, Faculty of Civil Engineering

Hafen City Universität Hamburg (HCU)

Technische Universität Dresden

Technische Universität München / Faculty of Civil, Geo, and Environmental Engineering

Delft University of Technology

Academia Morska w Szczecinie (Maritime University of Szczecin)

Politechnika Gdanska (University of Technology)

UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY (UWM) Faculty of Geodesy and Land Management

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Geodesy and Cartography

Universidade de Coimbra / Faculty of Sciences and Technology

University of Porto – Faculty of Engineering

THE UNIVERSITY OF BUCHAREST / Faculty of Geography

Slovak University of Technology

Universidad de Jaén

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (University of the Basque Country) / University College of Engineering of Vitoria

Universidad Politecnica de Cartagena

Polythecnic University of Madrid / Faculty Of Construction (ETSEM)

Universitat Politecnica de Catalunya / Civil Engineering School

Universitat Politècnica De València / Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT)

University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Gebze Institute of Technology

İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)

Ondokuz Mayis University

Erasmus+ izmenjava

Kaj je ERASMUS+?

Erasmus+ je nov program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) za obdobje 2014-2020. Vsakoletni razpis za zbiranje predlogov izmenjav se nanaša na ključni ukrep 1 (KU1), učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Številka Erasmus listine Univerze v Ljubljani:
65996-IC-1-2007-1-SI-ERASMUS-EUCX-1

Erasmus ID koda Univerze v Ljubljani:
SILJUBLJA01

Kdo je lahko ERASMUS študent?

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus.

Institucija pa je upravičena do sodelovanja v programu ERASMUS, če je vnesena v seznam upravičenih institucij programa ERASMUS in če matična inštitucija izpolnjuje naslednje pogoje:

 • s partnersko institucijo je podpisan bilateralni sporazum,
 • študij na partnerski instituciji traja ne manj kot tri mesece in ne več kot 12 mesecev,
 • je študij, opravljen v tujini, priznan kot sestavni del študijskega programa, ki ga sicer študent opravlja na matični ustanovi, in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini, matična inštitucija v celoti prizna v akademske namene,
 • na instituciji gostiteljici študent ne plačuje pristojbin, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava manjši znesek za zavarovanje, študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov.
Pomembni roki za prijavo

Razpis: november
Sprejem prijav: do začetka januarja.
Razgovori o izbiri kandidatov: okvirno do 15. januarja
Obveščanje kandidatov o izboru: okvirno 15. do 20. januarja
Obveščanje Službe za mednarodno sodelovanje: okvirno 25. januar.

Cilji tovrstne mobilnosti so:
 • izboljšanje učnih kompetenc,
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva,
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
 • povečanje medkulturne zavesti,
 • aktivnejše sodelovanje v družbi,
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
Trajanje izmenjave

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2014-15 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU Erasmus, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Razpoložljivost nacionalnih štipendij

Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije ali posojila.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri:

Romana Hudin

samostojna strokovna delavka za mednarodno sodelovanje na UL FGG

doc. dr. Dušan Petrovič

koordinator programa Erasmus+ na UL FGG in prodekan za izobraževalni dejavnost.

Razpis Erasmus+ študijskih izmenjav za šol. l. 2017/2018

Razpis Erasmus+ študijskih praks za šol. l. 2017/2018

 1. Prijava Študent se na razpis, ki ga objavi Mednarodna pisarna UL FGG na spletni strani in oglasni deski UL FGG, praviloma v začetku vsakega koledarskega leta za naslednje študijsko leto. Prijavo je prek Spletnega referata potrebno oddati najkasneje do 9. 1. 2017.
 2. UstreznostŠtudent preveri, ali izbrani program na partnerski instituciji vsebinsko in po obsegu ustreza vpisanemu študijskemu programu na UL FGG.
 3. KriterijiKriteriji za izbor študentov so: zadostitev formalnim pogojem programa, študijski uspeh, letnik študija, možnost opravljanja izpitov na partnerski instituciji, motivacijsko pismo, poznavanje jezika … Podrobneje o kriterijih v 7. členu Navodil za mednarodne izmenjave:
 4. IzborIzbor študentov za posamezno partnersko institucijo in raven izobraževanja se opravi na podlagi kriterijev in po potrebi še selekcijskega razgovora s koordinatorjem mednarodne izmenjave študentov in Mednarodno pisarno UL FGG.
 5. ObveščanjeVsi na razpis prijavljeni študenti so obveščeni o rezultatih razpisa po elektronski pošti in z obvestilom v spletnem referatu UL FGG.
 6. PritožbaNa rezultate izbora ima študent pravico do pritožbe v roku 8 dni od dneva objave rezultatov.