Select Page

Organi UL FGG

Dekan UL FGG

Dekan vodi, zastopa in predstavlja UL FGG. Usklajuje in vodi delo na UL FGG ter odgovarja za zakonitost poslovanja UL FGG.

Dekan UL FGG

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

Kontaktna oseba:

Tajništvo vodstva
Mateja Progar, dipl. org.

Telefonska številka: +386 1 476 85 08
Telefax: +386 1 425 06 81
E-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si

Senat UL FGG

Senat UL FGG je najvišji strokovni organ UL FGG. Senat UL FGG na sejah razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalnega in razvojnega ter pedagoškega dela članice in predlaga Senatu UL sprejem ustreznih sklepov.

Predsednik senata UL FGG

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

Kontaktna oseba:

Tajništvo vodstva
Mateja Progar, dipl. org.

Telefonska številka: +386 1 476 85 08
Telefax: +386 1 425 06 81
E-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si

Akademski zbor UL FGG

Akademski zbor UL FGG obravnava poročila dekana in drugih organov UL FGG ter daje pobude in predloge senatu UL FGG. V razpravi in odločanju o tem sodelujejo tudi študenti. Akademski zbor sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki so na UL FGG zaposleni s polnim delovnim časom.

Predsednica Akademskega zbora UL FGG

izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač, univ. dipl. inž. grad.

Kontaktna oseba:

Tajništvo vodstva
Mateja Progar, dipl. org.

Telefonska številka: +386 1 476 85 08
Telefax: +386 1 425 06 81
E-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si

Upravni odbor UL FGG

Predsednica Upravnega odbora UL FGG

prof. Violeta Bokan Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.

Kontaktna oseba:

Tajništvo vodstva
Urška Prusnik, univ. dipl. ekon.

Telefonska številka: +386 1 476 85 14
Telefax: +386 1 425 06 81
E-naslov: urska.prusnik@fgg.uni-lj.si

Študentski svet UL FGG

Študentska organizacija UL FGG

Organigram UL FGG

Organigram UL FGG (maj, 2011)

Organigram Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani