Select Page

Letno poročilo UL FGG

Letno poročilo UL FGG je pripravljeno skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna in na podlagi Programa dela in akcijskega načrta UL FGG za leti 2015 in 2016. Letno poročilo UL FGG je sestavljeno iz poslovnega poročila, ki vključuje tudi poročilo o kakovosti in računovodskega poročila.

Letno poročilo UL FGG