Select Page

Pregled postopkov za prijavo teme, predstavitev in zagovor doktorske disertacije

  1. Prijava teme V študijskem programu doktorskega študija Grajeno okolje je med obveznostmi v 2. letniku študija obvezna izdelava in predstavitev teme disertacije v obsegu 5 ECTS, ki jo morajo vsi študenti opraviti do vpisa v 3. letnik.
  2. Določitev komisijeKoordinator znanstvenega področja v sodelovanju s profesorji znotraj njegovega področja do seje Študijskega odbora doktorskega študija predlaga komisijo za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije. Študijski odbor za doktorski študij se do komisije opredeli, predlaga morebitne spremembe ali potrdi in predlaga predsednika komisije ter predlog posreduje Senatu UL FGG oz. UL NTF v potrditev.
  3. Predstavitev temeDo 15. v mesecu po potrditvi komisije s strani senata UL FGG oz. UL NTF, je potrebno organizirati javno predstavitev teme disertacije. Za izvedbo je zadolžen koordinator znanstvenega področja, na katerega je vpisan študent, ki bo temo predstavljal.
  4. Potditev temeČe senat UL FGG oz. UL NTF sprejme pozitivno oceno ustreznosti teme doktorske disertacije, jo skupaj z ostalim gradivom in potrebnimi dokazili, pošlje Komisiji za doktorski študij Univerze v Ljubljani. Komisija za doktorski študij UL po pooblastilu Senata UL temo doktorske disertacije potrdi in imenuje mentorja in po potrebi tudi somentorja, ali pa teme ne potrdi.
  5. Predstavitev disertacijeV študijskem programu doktorskega študija Grajeno okolje je med obveznostmi v 3. letniku študija obvezna izdelava in predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom.